Home
Services
Products
About Us
Contacts
ŞAHİN GÜVENLİK
+90 ( 212 ) 607 11 99
+90 ( 212 ) 698 96 03 TELFAX
SAYFA DEVAM 1-2-3-4-5-6-7
Görevi sona eren belediye başkanı, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatları harçtan muaf mıdır?
6136 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde harca tabi olmayan kayıt ve belgeler (ruhsatlar) belirtilmiş, belediye başkanı, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlığı yapmış olanlar bu kapsamda sayılmamıştır. Bu nedenle görevi sona eren bu kişilerin silah ruhsatları için harç alınması yasa gereğidir.
Can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmek için nereye başvurmak gerekir?
6136 sayılı Kanun ve 91/1779 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre, can güvenliğinden dolayı silah taşıma ruhsatı verme yetkisi Valiliklerde bulunduğundan, talep ile ilgili olarak ikamet edilen yer Valiliğine başvurulması gerekmektedir.
Silah Kanunu Tasarısıyla ilgili talep, görüş ve öneri sunulabilir mi?
Silah Kanunu Tasarısıyla ilgili görüş ve önerilerin TBMM’ye sunulması gerekmektedir.
Silah bulundurma ruhsatı alabilmek için hangi evraklar gereklidir?
Başvuru nereye yapılmalıdır? Silah bulundurma ruhsatı talebine ilişkin dilekçe, son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ile birlikte ikamet edilen yer mülki amirliğine başvurulması gerekmektedir.
Silah taşıma ruhsatı alabilir miyim bunun için ne yapmam gerekir?
Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik’in 7, 8, 9 ve 10’uncu maddelerinde sayılmış olup, bu kapsama girenlerin buna ilişkin belgeler ile birlikte ikamet edilen yerin valiliğine (yetki devri yapılan yerlerde kaymakamlığa) müracaat etmesi gerekmektedir.
Yurt dışında görevliyim, silah ithal edebilmek için ne yapmam gerekir, hangi belgeler gerekmektedir?
Emniyet Hizmetleri, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı ile Dışişleri Bakanlığı Meslek Mensubu personelinden yurt dışında daimi görevde bulunmuş olanların, görevin bitmesini müteakip Dışişleri Bakanlığından alınacak kesin dönüş belgesi, pasaport, silahın faturası ve tercümesi, görevli olduğu birimden alınacak görev belgesi veya kurum kimlik fotokopisi eklenerek bir dilekçeyle birlikte İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne/Jandarma Genel Komutanlığına) başvurmaları gerekmektedir.
Yurdışından Silah Getirebilmek için Süre sınırlaması varmıdır?
Yurda geliş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde silahın ithal ve gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ithal hakkı ortadan kalkacaktır.
Bulundurma Ruhsatlı Silahımı biryerden başka bir yere götürmem için ne yapmam gerekir?
Bulundurma ruhsatlı silahın nakille dilebilmesi için ruhsatı veren mülki amirlikten izin alınması gerekmektedir.
Süresi dolan yivsiz tüfek sahipliği belgesine dönüştürülmüş ruhsatlar yivsiz tüfek ruhsatnamesi olarak yenilenebilir mi?
22.04.2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan “av tezkeresi”, “yivsiz tüfek ruhsatnamesi” ve “yivsiz tüfek sahipliği belgesi” ile ilgili herhangi bir yenileme/değiştirme işlemi yapılması gerekmemektedir.
Yivsiz av tüfeği ruhsatı müracaatı/yenilenmesi esnasında alınan sağlık raporunun aile hekimliklerinden alınması yeterli midir?
Yivsiz av tüfeği ruhsatı müracaatı/yenilenmesi esnasında alınan sağlık raporunun aile hekimliklerinden alınması yeterlidir.
El dürbünlerine veya tüfek dürbünlerine ithal izni veriliyor mu? Buna ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?
El ve tüfek dürbünleri Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 11 sayılı ithalat Tebliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz iznine tabi olan malzemelerden olup, söz konusu ürünlerin gece görüş ve mesafe ölçer özelliği bulunmaması kaydıyla ithal talepleri değerlendirilmektedir.
Bıçak, lazer, lazerli ürünler (lazerli kalem vb.), kendo sopası, yivsiz av tüfeği gibi ürünlerin ithali için herhangi bir izin alınması gerekli midir? Gerekli ise nereye müracaat edilmesi gerekir?
Bıçaklar, lazerler, lazerli ürünler (lazerli kalem vb.), kendo sopası ve yivsiz av tüfeği gibi ürünler, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 11 sayılı ithalat Tebliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz iznine tabi olan malzemelerdendir. Söz konusu ürünleri ithal etmek isteyenlerin proforma fatura, faturanın Türkçe tercümesi ve ithal edilecek ürünlere ait katalogların eklendiği dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze veya İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde, yapılacak incelemeye esas olmak üzere sadece numune ürün için ithal izni verilebilmektedir.
Kuru sıkı silah taşımak veya bulundurmak yasak mıdır? Bulundurma şartları nelerdir?
Kuru sıkı silahların taşınması yasaktır. Taşıyanlara 679 Türk Lirası (2012 yılı için) idari para cezası verilerek bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmektedir. Kuru sıkı silahları devir veya satın alan şahısların bulundukları yer mülki amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi ile birlikte kolluk birimine müracaat etmeleri, müracaat edilen kolluk birimince de her kuru sıkı silah için bildirim belgesi düzenlenir. Bildirim belgesi düzenlenmiş silahların evde veya iş yerinde bulundurulmasında ya da fişekler boşaltılmış halde, her an kullanıma ve ulaşım kolaylığına imkan vermeyecek şekilde bir kutu içerisinde nakledilmesinde herhangi bir kısıttlama bulunmamaktadır.

Trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemeleri gerekir?
Trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına iliskin bilgileri içeren basvuru dilekçesi ile Bakanlığımızdan ön izin belgesi almak zorundadırlar.
Biber gazını ithal etmek yasak mıdır?
Biber gazları için kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılanması amacı dışında hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemektedir.
Av bayii açmak için ne yapmak gerekir?
Av bayii açmak için;
•İşyerinin tapusu veya kira sözleşmesi,
•Sağlık raporu,
•Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,
•2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiklerine ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütname,
•İki adet fotoğraf,
•Dilekçe (TC kimlik numarası belirtilmiş olacaktır) ile birlikte açılmak istenilen işyerinin bulunduğu valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç teşkil eder mi?
Herhangi bir belgeye bağlanmayan havalı silahların taşınması veya bulundurulması herhangi bir suç teşkil etmemektedir.
Silah tamir yeri açma sınavına müracaat etmek için hangi belgeler gerekmektedir?
İkamet edilen yer Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığına verilecek dilekçe ekinde;
•Adli Sicil Belgesi beyanı,
•T.C Kimlik Numarası,
•Silah Taşıması, Bulundurmasına engel halinin bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu gerekmektedir.

Patlayıcı madde ithali, ihracı veya transit geçişi için yapılan izin başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?
Dosyada hatalı veya eksik evrak bulunmaması halinde en geç üç gün içerisinde sonuçlandırılır.
Patlayıcı madde kullanmak için hangi sınıff Ateşleyici Yeterlilik Belgesi alınması gerekir?
Piroteknik madde kullanımı için A sınıfı, yerüstü patlatmaları için B sınıfı, yer altı patlatmaları için ise C sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi gerekir.
A, B veya C sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi alabilmek için nereye ve hangi belgeler ile başvurmak gerekir?
İkamet edilen ilin Emniyet Müdürlüğüne (Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) başvurmak gerekir. Başvuru dilekçesine;
•TC Kimlik Numarası,
•Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
•Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
•Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu eklenmesi gerekir.


Patlayıcı madde kullanabilmek için nereden ve nasıl izin alınmalıdır?
Patlayıcı maddelerin kullanılacağı ilin Emniyet Müdürlüğüne (Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) müracaat edilerek Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma izin Belgesi alınması gerekmektedir.
Gezici patlayıcı madde deposu nakil edilmek istendiğinde ne yapılması gerekir?
İzinsiz nakil yapmak suç mudur? Deponun boş olduğunu kanıtlayan depo tespit tutanağı ile birlikte deponun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne (Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Deponun nakil izni valilikçe verilir. İzinsiz nakledenler veya depoda patlayıcı bulunduğu halde nakledenler hakkında Tüzüğün 129’uncu maddesi gereği adli işlem yapılır.
Patlayıcı Madde Deposu bir başkasına devir edilmek istendiginde ne yapılması gerekir?
Deponun boş olduğunu kanıtlayan depo tespit tutanağı, ayrıca devir edenin ve devir alanın vereceği dilekçelerle birlikte deponun bulunduğu yerin İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. Devir izni valilikçe verilir.
Patlayıcı madde ithal etmek için ne yapılması gerekir?
Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü) ithal uygunluk yazısı almak üzere ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne (Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) müracaat etmek gerekir. Bu belgeler şunlardır:
•Dilekçe,
•İthal edilecek patlayıcı maddelere ilişkin bilgileri içeren ithal beyannamesi,
•Patlayıcı maddeyi ithal edecek olan gerçek veya tüzel kişilerin veya vekillerinin noterlikçe tanzim edilmiş taahhütnamesi,
•Faturanın veya proforma faturanın aslı ve yeminli tercümandan Türkçe tercümesi,
•Getirilecek patlayıcı maddenin amacına göre;
?Patlayıcı madde üretim izin belgesinin fotokopisi (üreticiler için),?Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin fotokopisi (satıcılar için),?Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinin fotokopisi (tüketiciler için),•Fatura veya proforma faturada gösterilen maddelerin ürün kod numaraları belirtilmiş isim ve resimlerini gösteren katalog asılları,
•Ticaret sicilinde bu tür maddelerin ithalatçısı olduklarını belirtir belge,
•İthal edilecek maddenin üretildiği fabrika ile fabrikanın bulunduğu ülkeyi, varsa patent tarih ve numarasını, kimyasal bileşimini ve belli başlı özelliklerini gösteren menşei şahadetnamesi ve yeminli tercümandan Türkçe tercümesi,
•Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı veya onaylı örneği,
•Analiz sertifikası. (TAN ise)

Patlayıcı madde ihraç etmek için ne yapılması gerekir?
Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İçişleri Bakanlığından (Emniyet Genel Müdürlüğü) ihraç uygunluk yazısı almak üzere ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne (Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) müracaat etmek gerekir. Bu belgeler şunlardır:
•Dilekçe (Çıkış gümrüğü ve gümrük işlemlerinin nerede yapılacağı belirtilmiş olacaktır),
•Taahhütname (İhracın Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair),
•Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
•Geçerli Üretim İzin Belgesi (TAN ise),
•Satış İzin Belgesi,
•Satış Faturası,
•Maddeleri isteyenin talep yazısı ve yeminli tercümandan Türkçe tercümesi,
•İhraç edilecek maddelerin katalogu.